MR-GMR

Medezeggenschapsraad
Op onze school is er ook een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Deze ouders worden gekozen uit en door de ouders van de kinderen op onze school en de leerkrachten worden uit en door het team van leerkrachten verkozen. Dit is wettelijk zo geregeld, om ouders en leerkrachten inspraak te geven in verschillende aspecten van onderwijs /school.

 

De MR heeft tot taak om de openheid en openbaarheid en het onderling overleg in de school zoveel mogelijk te bevorderen. Dit met het doel om te werken aan een prettige en veilige leerplek voor de kinderen en werkplek voor de leerkrachten. De raad is er dus in het belang van de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Hierbij is goed en veelvuldig overleg met de schoolleiding van groot belang. In dit overleg kunnen allerlei schoolse zaken aan de orde komen.

 

De schoolleiding moet bij bepaalde keuzes instemming van de MR krijgen om deze keuzes ook daadwerkelijk uit te voeren. In andere gevallen is het nodig om advies te vragen aan de MR. In dit laatste geval kan de schoolleiding het advies naast zich neer leggen. Dit alles volgens de wettelijke regels. Maar het belangrijkste van dit alles is, dat de MR tijdig en juist wordt geinformeerd over het reilen en zeilen op onze school.

In de afgelopen jaren heeft de MR steeds een aantal thema's gekozen, die in de loop van het schooljaar werden besproken en aangepakt. De raad is niet alleen toetsend bezig, maar neemt ook regelmatig zelf initiatieven. In het verleden waren dit onder meer de onderwerpen veiligheid (o.a. het schoolplein), financien (schoolfond en lumpsum) en de tussenschoolse opvang (TSO). Deze onderwerpen zullen ook in dit schooljaar de aandacht vragen en krijgen van de MR.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences